Info till dig som behandlar hjärt-kärlsjukdom | kolesterolkoll.se

Koll på det nya målvärdet
för LDL-kolesterol?

Ett ökande antal patienter överlever idag en första hjärtinfarkt och lever därefter med risken att drabbas av ytterligare hjärtinfarkter. Studier har visat att vid mycket låga LDL-kolesterolnivåer så minskar denna risk avsevärt. Därför är det viktigt att utöver rekommenderade livsstilsförändringar också fortsätta följa – och vid behov behandla – patientens LDL-kolesterolnivåer.

Bekräftad koppling
mellan LDL-kolesterol
och hjärt-kärlhändelser

De senaste åren har en rad kliniska studier bekräftat kopplingen mellan LDL-kolesterolnivåer och överlevnad hos hjärtinfarktpatienter. LDL-kolesterol spelar en kritisk roll när det kommer till aterosklerotisk plackbildning och relaterade kardiovaskulära händelser.

MÅLVÄRDET ÄR
UNDER 1,4 MMOL/L

European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS) rekommenderar sedan 2019 att minska LDL-kolesterolet till en så låg nivå som möjligt hos patienter med mycket hög kardiovaskulär sjukdomsrisk.

EN SÄNKNING FRÅN
TIDIGARE MÅLVÄRDE

Målvärdet 1,4 mmol/L är implementerat i det svenska kvalitetsregistret SWEDEHEART från och med den 1 januari 2021 och är en sänkning från tidigare målvärde på 1,8 mmol/L.

SAMMANLAGD EFFEKT OCH
VETENSKAPLIG FÖRSTÅELSE

Den sammantagna vetenskapliga förståelsen är idag att det råder ett tydligt samband mellan absoluta förändringar av LDL-kolesterol och risken för kardiovaskulära händelser.

IDENTIFIERA RISKEN
OCH BEHANDLA

LDL-kolesterol är en riskfaktor som är lätt att kontrollera genom regelbundna blodprov och som går att påverka genom behandling. Andra riskfaktorer, såsom rökning, låg fysisk aktivitet och psykosocial stress kan vara svårare att påverka.

LADDA NED

informationen på den här webbsidan

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Var detta intressant och relevant för dig? Vill du som hälso- och sjukvårdspersonal ta emot liknande information, inbjudningar till utbildningar, produktinformation m.m. via e-post, lämna dina uppgifter och samtycke här.

KAMPANJ FÖR ATT
ÖKA KÄNNEDOMEN

Med Kolesterolkoll vill vi öka kännedomen kring riskerna med ett för högt LDL-kolesterolvärde, speciellt om patienten tidigare drabbats av en hjärt-kärlhändelse. Kampanjen riktar sig till behandlande läkare, men också till allmänheten.

Källor

ESC/EAS Guidelines: Mach F et al Eur Heart J 2020 (v1.0)
Kvalitetsregistret SWEDEHEART hemsida:
https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh (besökt 11 juli 2023)

Faktagranskning

Den här sidan är faktagranskad av Senior Medicinsk rådgivare på Amgen augusti 2023.